Podliczniki

Pomiar energi można realizować za pomocą statycznych (elektronicznych) wzorcowanych liczników energii elektrycznej. Jako  podliczniki do pomiaru energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego  i jednofazowego układzie bezpośrednim stosuje się liczniki typu :

jednofazowy  z atestem - instrukcja

oraz trójfazowy

Dyrektywa MID

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wiosną 2004 roku ustanowiły dyrektywę o przyrządach pomiarowych, zwaną powszechnie MID (Measuring Instruments Directive). Dyrektywa ta obejmuje wiele kategorii przyrządów pomiarowych, wśród nich liczniki energii elektrycznej czynnej (załącznik MI-003). MID należy do dyrektyw, których celem jest umożliwienie swobodnego przepływu produktów i zwalczanie barier w handlu w zjednoczonej Europie.

Zmiany w przepisach służą temu, by wszystkie nowo konstruowane i wprowadzane na rynek przyrządy pomiarowe były objęty systemem oceny zgodności wspólnym dla Unii Europejskiej.Po dwuletnim okresie wprowadzania do prawodawstwa i wdrażania nowych przepisów w poszczególnych państwach, od 30 października 2006 roku MID działa w praktyce. Do 29 października 2016 r. trwa okres przejściowy, w którym obowiązują jednocześnie stare i nowe zasady, stare wobec przyrządów pomiarowych posiadających ważną decyzję zatwierdzenia typu, i nowe – wobec przyrządów pomiarowych poddanych ocenie zgodności od 30 października 2006 r. Przyrządy pomiarowe, już posiadające ważną decyzję zatwierdzenia typu, mogą być produkowane i poddawane legalizacji pierwotnej przez organy administracji miar aż do wygaśnięcia terminu ważności tej decyzji (ale nie dłużej niż do 29 października 2016 r.). Nowe konstrukcje przyrządów pomiarowych, zgłaszane od 30 października 2006 r., objęte są oceną zgodności, a od 30 października 2016 r. przyrządy te podlegać będą wyłącznie ocenie zgodności, czyli dyrektywie MID. Po zakończeniu okresu przejściowego tylko urządzenia zgodne z MID będą mogły być sprzedawane i użytkowane na terenie Unii Europejskiej.

MID należy do grupy dyrektyw nowego podejścia, wdrażających system oceny zgodności, zastępujący – w przypadku przyrządów pomiarowych – dotychczasowy system prawnej kontroli metrologicznej, w zakresie zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej. Dyrektywa przenosi odpowiedzialność za zgodność wprowadzanych na rynek urządzeń ze stosownymi regulacjami na producenta i odpowiednie jednostki notyfikowane. Dotychczasowa metoda dokonywania legalizacji pierwotnej we właściwych dla każdego kraju urzędach certyfikujących została zastąpiona deklaracją zgodności z MID (na podstawie ustanowionych procedur, m.in. wewnętrznej kontroli produkcji oraz badaniu wyrobu przez jednostkę notyfikowaną).

Sposób oznaczania liczników energii
Dyrektywa MID nakazuje specjalne znakowanie liczników energii wprowadzanych na rynek. Oprócz nazwy producenta
i produktu oraz oznaczenia CE, liczniki muszą mieć dodatkowe symbole informacyjne. Obok symbolu CE, w prostokącie
umieszczona jest litera M będąca skrótem od metrologii oraz dwie cyfry oznaczające rok produkcji urządzenia, tuż za
nimi pojawia się numer odpowiedzialnej jednostki notyfikowanej. Klasa dokładności, jednostka miary i numer seryjny
muszą być również wyraźne i widoczne.