Pomiary elektryczne

Pomiary w okresie eksploatacji służą dla oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Wyniki pomiarów sąpodstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw, wymian czy remontów generalnych.

Zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 okresowe sprawdzania i próby powinny obejmować,
co najmniej:
Oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim
Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
Badania wyłączników różnicowoprądowych
Pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli
Badanie ciągłości przewodów ochronnych
Badania stanu instalacji odgromowej
Pomiary rezystancji uziemień
Najdłuższy okres między badaniami dla grupy 4 ustalony przez Ustawę Prawo Budowlane  wynosi 5 lat.
Każde badanie stanu instalacji elektrycznej jest zakończone stosownym do tego protokołem, który zawiera między innymi miejsce wykonywania pomiarów, opis i parametry sieci, wyniki pomiarów, podstawy prawne oceny pomiarów, orzeczenie i ewentualne zalecenia. W przypadku negatywnych wyników pomiarów w protokole końcowym zalecamy w jaki sposób usunąć wynikłe problemy.